A Sziklakórház Atombunker Múzeum üzemeltetője ezúton tájékoztatja a látogatóit (továbbiakban érintett) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

1.1. Az érintettek személyes adatainak kezelője az „A Szikla“ Múzeumi Közhasznú Alapítvány (székhelye 1012 Budapest, Lovas út 4/C), továbbiakban szolgáltató.

1.2. A szolgáltató elérhetőségei:
Kézbesítési cím: 1012 Budapest, Lovas út 4/C
E-mail cím: info@sziklakorhaz.eu
Telefonszám: 06707010101

1.3. Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

2. AZ ADATFELDOLGOZÓK AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

Szolgáltató az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

2.1. IT szolgáltatás és tárhely szolgáltatások

  • Dotroll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
  • Oxford One Zrt., 1039 Budapest, Czetz J. u. 48-50.

 

2.2. Futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó Partnereinknek

  • Express One Hungary Kft., 1239 Budapest, Európa utca 12.
  • Magyar Posta Zrt., Budapest, Dunavirág u. 2-6, 1138

 

2.3. Könyviteli szolgáltatást biztosító Partnereink

  • Eurokontroll Kft., 1011 Budapest, Mária tér 5.
  • KBOSS Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.

2.4. Bankkártyás fizetési szolgáltatást biztosító Partnereink:

  • SimplePay – OTP Mobil Szolgáltató Kft. Budapest, Hungária krt. 17, 1143

 

2.5. Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.
Szolgáltató biztosítja, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az érintett adataihoz.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amely átvezetésre kerül jelen tájékoztatóba.
Szolgáltató kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Ügyfél kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

3.1. Az adatok kezelése az érintettek önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a honlapon regisztrált felhasználók, vásárlók, a hírlevélre feliratkozók, tárlatvezetésre csoportot regisztrálók valamint rendezvényekre, eseményekre, nyereményjátékokra jelentkezők tekintetében történhet. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásokat, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

3.2. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”) járunk el az érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

3.3. Az érintettek személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan kezeljük.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

4.1. Az érintettek személyes adatai kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatait csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Személyes adatait a célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezeljük.

4.2. A szolgáltató szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

4.3. A szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4.4. A szolgáltató részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

4.5. A személyes adatok feldolgozásának célja üzleti kommunikáció, valamint az adatfeldolgozó részéről az érintettek személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése, részletesen:

4.5.1. Hírlevél: Hírlevélre történő regisztráció esetén az érintett által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása hírlevélküldés céljából. A hírlevélre regisztrált felhasználók számára a szolgáltató hírlevelet küld ki edukációs, szakmai tartalmakat oszt meg, tájékoztat az akcióiról, híreiről, blogbejegyzéseiről és rendezvényeiről. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással megtilthatja, a felhasználó töröltetheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a felhasználót a hírlevél adatbázisból, mely kérést az info@sziklakorhaz.hu email címen jelenthetik be, vagy postai úton a 1012 Budapest, Lovas út 4/C címre küldhetik meg. Felhasználó kérheti továbbá adatainak módosítását, valamint betekintést kérhet az általa megadott adatokba az info@sziklakorhaz.hu e-mail címen.
Hírlevél feliratkozás módjai:
• A www.sziklakorhaz.hu és www.aszikla.hu  honlapon való regisztráció során a hírlevél-feliratkozáshoz való hozzájárulással és az adatkezelési szabályzat elfogadásával.
• A www.sziklakorhaz.hu és www.aszikla.hu  honlapon található hírlevél-feliratkozás használatával (amely weboldal regisztrációt nem eredményez) és az adatkezelési szabályzat elfogadásával.
• Tárlatvezetésre és rendezvényre való regisztráció során a visszaigazoló e-mailben található hírlevél-feliratkozás link használatával.

4.5.2. Szolgáltatásaink fejlesztése / elégedettségi felmérések: A szolgáltató célja, hogy a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt tudja nyújtani, ezért a vásárlási szokásokról bizonyos információkat gyűjt és használ fel (cookie), ezért végez piackutatást, valamint kérheti az érintetteket egy adott megrendelést / szolgáltatás igénybevételét követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére.  A kitöltött kérdőív anoním módon kerül feldolgozásra, tárolásra és kiértékelésre. Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, úgy, hogy az érintettek alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.

4.5.3. Online megrendelés: Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is.
• Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése.
• Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
• Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
• Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést/regisztrációt érintően az érintett által hozzánk intézett kérdések megválaszolása.

4.5.4. Regisztrált eseményekkel kapcsolatos tájékoztató: Amennyiben érintett egy programra, rendezvényre regisztrált, szolgáltató jogosult az adott eseménnyel kapcsolatos információk megküldésére a részére. Ilyen információ lehet például az esemény tartalmának / időpontjának / hosszának módosulása, az esemény elmaradása, technikai információk. Szolgáltató jogosult továbbá az érintett által megadott adatokat az esemény lebonyolításában résztvevő munkatársaival, adatfeldolgozókkal megosztani. Az eseti jellegű rendezvényekre való regisztráció szabályzatát az aktuális eseményhez kapcsolódóan, a www.sziklakorhaz.hu és www.aszikla.hu oldalon tesszük közzé.

4.5.5. Történeti Akadémia rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztató: Történeti Akadémia regisztrációval rendelkezők a regisztrációval hozzájárulnak, hogy a Történeti Akadémia rendezvényekkel kapcsolatban információs leveleket küldjünk részükre.

4.5.6. Szakmai rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztató: szakmai rendezvényekre történő regisztrációval rendelkezők a regisztrációval hozzájárulnak, hogy a szakmai rendezvényekkel kapcsolatban információs leveleket küldjünk részükre.

4.5.7. Támogatások: Szolgáltató támogatást nyújt támogatói szerződés keretében intézmények részére. A támogatás keretében az intézmények látogatást szervezni a Sziklakórház Atombunker Múzeumba, melyről szolgáltató nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a támogatott programon résztvevő magánszemélyek vezeték és keresztnevét, a teljesítés dátumát, valamint fotódokumentációt a teljesítésről.

4.5.8. Nyereményjátékok: Szolgáltató kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a www.sziklakorhaz.hu és www.aszikla.hu  oldalon, az adott nyereményjátékhoz kapcsolódóan, központi helyen elhelyezett linken.

4.5.9. Meghirdetett állásra történő jelentkezés: Jelentkező a pályázati anyag megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a pályázati anyaga, pályázati anyagában szereplő személyes adatai kezeléséhez. A személyes adatokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából, a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

4.5.10. Google Analytics: A www.sziklakorhaz.hu és www.aszikla.hu  weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” („cookies”), az érintett számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az érintett IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal érintett által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az érintett IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben érintett nem fogja tudni kihasználni a weboldal összes funkcióját. A weboldal használatával az érintett hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. A szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat a szolgáltató által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

 

5. A KEZELT ADATOK, KEZELÉS MÓDJA ÉS AZ ADATOK KARBANTARTÁSA

5.1. Szolgáltató minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa felvett, tárolt illetve kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat töröljük vagy helyesbítjük.

5.2. A megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy károsodásával szemben. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a www.sziklakorhaz.hu és www.aszikla.hu  weboldalon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a szolgáltatóhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az érintett adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

5.3. A szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag szolgáltató, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg.

5.4. A szolgáltató az e-mailben megküldött ajánlataival és más tömeges e-mailes megkeresésekkel, tájékoztatásokkal, adattisztítással kapcsolatban adatfeldolgozót vesz igénybe. A személyes adatok megismerésére a szolgáltató, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

5.5. A szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok.

5.6. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely a szolgáltató által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatvédelmi incidensekről az A szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet

5.7. Szolgáltató által kezelt adatok:

5.7.1. Honlap látogatása: IP cím; a látogatás időpontja; a meglátogatott aloldalak adatai

5.7.2. Hírlevél feliratkozás: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, regisztráció időpontja

5.7.3. Regisztráció és vásárlás: vezetéknév; keresztnév; szállítási és számlázási cím; kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám; vásárlás időpontja; egyéb nem kötelezően megadandó adatok (pl. érdeklődési kör)

5.7.4. Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése: vezetéknév; keresztnév; szállítási és számlázási cím; kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám; vásárlás időpontja; fizetés módja és időpontja, teljesítés időpontja

5.7.5.  Baráti kör, szakmai rendezvények: vezetéknév, keresztnév, kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám

5.8. A szolgáltató szakmai rendezvényeken, ajánlásokból és nyilvános adatbázisokból olyan személyek szakmai kapcsolattartási adatai birtokába kerülhet, akiknek még nem rögzítette kifejezett nyilatkozatát a közvetlen megkereshetőséggel kapcsolatban. Ezen személyek esetén az szolgáltató a kapcsolattartási adatot az szolgáltató jogszerű érdekében kezeli, azzal, hogy az adatkezelés csak az érintett szakmai kapcsolattartási adataira korlátozódhat, és az érintettnek a kapcsolatfelvételkor, majd azt követően bármikor joga van a közvetlen megkereshetőség tiltásáról nyilatkozni.

5.9. A szolgáltató a forgalmi és számlázási adatokat az Eht. 157. § (9) bekezdése alapján követelés kezelőnek, végrehajtónak, számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szerveknek átadhatja. Amennyiben az érintett szerződésben/megrendelésben foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a szolgáltató jogosult a személyes adatokat harmadik félnek követelés érvényesítése céljából átadni.

5.10. Vásárló, a www.sziklakorhaz.eu webshopban történő vásárlással elfogadja az alábbi nyilatkozatot:

Tudomásul veszem, hogy az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány (1012 Budapest, Lovas út 4/C) adatkezelő által a www.sziklakorhaz.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló neve és címe, megrendelés sorszáma, megrendelés értéke. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

 

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

6.1. Az érintett által kötelezően vagy önkéntesen megadott adatokat szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg az által biztosított leiratkozási lehetőséggel az érintett nem él, de legfeljebb 5 évig. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintett csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

6.2. Saját adataira vonatkozó törlési igényét a levelek alján található leiratkozó linkre kattintással jelezheti, vagy jelezheti e-mail-ben az info@sziklakorhaz.eu e-mail címen, illetve postai úton, a 1014 Bupapest, Lovas út 4/C címre megküldve. A törlési igény beérkezését követően a regisztráció megszüntetéséről szolgáltató megerősítő e-mailt küld. Ilyenkor az e-mail cím törlődik az aktív ügyféllistából.

6.3. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat,  amelyeket  a szolgáltató jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles, illetve ha a szerződés/vásárlás (amennyiben volt ilyen) nyilvántartása és teljesítése lehetetlenné válna az adott személyes adatok hiányában.

6.4. Panaszkezelés esetén a Fogyasztóvédelmi tv. 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.

6.5. Marketing megkeresés esetén a szolgáltató a személyes adatokat addig kezeli, amíg az Ügyfél nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

 

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

7.1. Érintett az adatkezelésről
• tájékoztatást kérhet,
• kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
• tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
• bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
• a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

7.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz: A szolgáltató az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan a szolgáltató folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:
• az adatkezelés célja;
• az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
• az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje;
• az adatkezelés tervezett időtartama;
• az érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
• a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
• az adatok forrása;
• az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben igényét érintett postai úton nyújtotta be. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Szolgáltató köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett kérelmére megadni a tájékoztatást. Erintett a hozzáférés iránti kérelmét az nyújthatja be:
• Postai úton: 1012 Budapest, Lovas út 4/C
• Elektronikusan: info@sziklakorhaz.hu

7.3. Kezelt adatok helyesbítése: Az érintett kérelmezheti az szolgáltatónál (a 7.3. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Szolgáltató a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

7.4. Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog): Az érintett kérelmezheti, hogy szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
• az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
• a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
Ha a szolgáltató adagfeldolgozót vett igénybe a személyes adatok kezeléséhez és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az érintett továbbá bármikor dönthet úgy, hogy a szolgáltató a továbbiakban ne küldjön részére marketing megkeresését. Az érintett a közvetlen megkeresés fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a 7.3. pontban megadott elérhetőségeken (a pontos személyes adatait feltüntetve). Szolgáltató a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó érintett adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és az érintettnek a továbbiakban marketing megkeresést nem küld, egyebekben az érintett által igénybe vett szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni az megrendelő / résztvevő adatait, azaz direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

7.6. Adatkezelés korlátozása: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• a szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A szolgáltató az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: Az szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

7.8. Tiltakozáshoz való jog: Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés
• közérdekű vagy a szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
• a szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Az érintett tiltakozása esetén a szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.9. A szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
7.10. Az érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, a szolgáltató észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a szolgáltatót terheli.

7.11. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

7.12. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
7.13. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse fel minket az 1. pontban megadott elérhetőségeinken.

 

8. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

• A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési szabályzat módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.sziklakorhaz.hu és www.aszikla.hu weboldalon történik.